Obzirom na promjene koje nam slijede uvođenjem EUR-a od 1.1.2023. godini obavještavamo Vas da se prilagodbe prelaska sa KN na EUR uvode već od rujna 2022.g.

Svi ćemo se u djelokrugu svog djela posla morati  prilagoditi raznim zakonskim i podzakonskim aktima.

Prvenstveno se to odnosi na informatički, računovodstveni i financijski dio poslovanja, pripremiti blagajničko poslovanje za prelazak na euro, osposobiti djelatnike koji rade s gotovinom ili u računovodstvu te informirati potrošače. Kako se ne bi nešto propustilo, bilo bi poželjno proći svaki segment poslovanja u kojem se očekuju promjene te sastaviti popis svega što je potrebno napraviti i provjeriti.

U računovodstvenom dijelu očekuju nas najveće promjene.

1 euro = 7,53450 kuna može, ali i ne mora biti konačni fiksni tečaj konverzije. Iako je ovaj tečaj određen kao središnji paritet kod uključivanja hrvatske kune u tečajni mehanizam, Vijeće EU ipak mora donijeti službenu odluku kojom će biti utvrđen fiksni tečaj konverzije. Ova odluka se očekivala otprilike 6 mjeseci prije uvođenja eura, ali početkom srpnja još uvijek nije donesena.

KONVERZIJA KN –  EUR

Konverzija gotovog novca, depozita i kredita, provodit će se bez naknade primjenom fiksnog tečaja konverzije uključujući svih njegovih pet decimala.

Sva kunska sredstva na tekućim, žiroračunima i štednim računima kod domaćih banaka bit će pretvorena u eure bez naknade na sam dan uvođenja eura, a klijenti koji imaju euro devizni račun i tekući račun u kunama moći će izabrati koji račun žele zadržati, jer više neće biti potrebe imati 2 odvojena računa.

Uvođenje eura neće utjecati na valjanost postojećih ugovora u kojima se navodi nacionalna valuta. Drugim riječima, svi ugovori sklopljeni u kunama nastavljaju vrijediti i nakon uvođenja eura bez ikakvih izmjena uz preračunavanje po fiksnom tečaju konverzije. 

Banka će za sve potrošače, 12 mjeseci od datuma uvođenja eura 

 • zamijeniti gotov novac kune za gotov novac eura uz primjenu fiksnog tečaja konverzije
 • bez naknade zamijeniti do 100 novčanica kuna i 100 kovanica kuna po jednoj transakciji.
 • ukoliko se u jednoj transakcijiželi zamijeniti količina novčanica i kovanica iznad ograničenja banka može zaračunati naknadu za zamjenu količine koja prelazi ograničenje.
 • banka je dužna, na zahtjev klijenta banke koji kod nje ima otvoren transakcijski račun, tijekom razdoblja od 12 mjeseci nakon datuma uvođenja eura provesti uslugu zamjene gotovog novca kune u euro uz istovremenu uslugu pologa na račun u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Glavnina transakcija zamjene novčanica i kovanog novca kuna u eure provest će se tijekom prva dva tjedna od dana uvođenja eura. Poslovnice Financijske agencije (nadalje: FINA) i Hrvatske pošte d.d. vršit će zamjenu kune u euro pod istim uvjetima kao i banke. HNB će bez vremenskog ograničenja mijenjati novčanice kuna u eure, a kovani novac do isteka tri godine od dana uvođenja eura.

Nakon što istekne rok (od 12 mj.) u kojem zamjenu gotovog novca obavljaju banke, FINA i Hrvatska pošta dd građani će gotov novac moći mijenjati isključivo u HNB bez naknade.

Tijekom prva dva tjedna od dana uvođenja eura bit će razdoblje dvojnog opticaja kuna i eura:

 • građani će u tom razdoblju u trgovinama moći plaćati objema valutama (i KN i EUR).
 • trgovci će u prva dva tjedna uvođenja eura morati ostatak novca kupcima vraćati isključivo u eurima. To znači da će trgovci zamijeniti u eure dio ukupnog kunskog gotovog novca u optjecaju.
 • trgovac je u trenutku plaćanja dužan u jednoj transakciji prihvatiti do 50 kovanica kune i odgovarajući broj novčanica kune.

PRERAČUNAVANJE CIJENA KN – EUR

Vlada će Zakonom kojim će se regulirati uvođenje eura kao službene valute u Hrvatskoj i izmjenama odgovarajućih propisa uvesti obvezu dvojnog iskazivanja cijena. Ta će obveza biti uvedena otprilike pet mjeseci prije uvođenja eura, a ostat će na snazi sve do isteka 12 mjeseci nakon uvođenja eura (dio 2022. i cijela 2023. g). Dvojno iskazivanje cijena omogućit će potrošačima da lakše uoče trgovce i ostala poduzeća koja neopravdano povećaju cijene pri konverziji u novu valutu. Taj se mehanizam pokazao vrlo učinkovitim u državama članicama koje su već uvele euro.

Nadležna tijela pomno će nadzirati poštivanje obveze dvojnog iskazivanja cijena, ali će i pratiti preračunavaju li se cijene na propisani način (primjenom fiksnog tečaja konverzije u punom brojčanom iznosu. (mora biti naznačeno svih 6 znamenki iznosa i u konačnici zaokruženo na dvije decimale)

Cijena na dan dvojnog iskazivanja preračunata po fiksnom tečaju ne smije se zaokruživati na više. (npr cijena 11,99 kn /7,53450 eur = 1,591346  eur  je 1,59 eur, ne 1,60 ili više)

Zabranjeno je poslovnim subjektima, kreditnoj instituciji, kreditnoj uniji, instituciji za platni promet, instituciji za elektronički novac i pružateljima financijskih usluga da pri uvođenju eura povećaju cijenu robe ili usluge prema potrošačima (čl. 8 Zakona o uvođenju eur-a) Naravno u praksi će to biti dosta teško kontrolirati, pogotovo u trenutnoj situaciji inflacije i sveopćeg povećanja cijena svih proizvoda i usluga zbog trenutne gospodarske situacije, pa će tako trgovci često biti u mogućnosti opravdano povećavati cijene iako koristeći točan tečaj konverzije.

DVOJNO ISKAZIVANJE CIJENA

Očekuje se da će najkasnije 5. rujna 2022. – nastupiti obveze dvojnog iskazivanja cijena prema potrošačima.

Obveza dvojnog iskazivanja će se uz to odnositi i na poslodavce koji će morati dvojno iskazati ukupne iznose isplaćene radniku.

U razdoblju dvojnog iskazivanja naručitelj je dužan u ugovoru o djelu i u autorskom ugovoru dvojno iskazati ukupan iznos koji će biti isplaćen izvršitelju uz prikaz fiksnog tečaja konverzije.

Nalozi za plaćanje (uplatnice) na kojima je iznos plaćanja naveden u kunama i koji je primatelj plaćanja pripremio, tiskao i unaprijed dostavio platitelju, a koji je platitelj podnio na izvršenje banci nakon datuma uvođenja eura, banka je dužna izvršiti u euru u iznosu koji odgovara iznosu kuna navedenom na nalogu za plaćanje uz primjenu fiksnog tečaja konverzije. Banka je dužna tako postupati do isteka šest mjeseci od datuma uvođenja eura.

OBVEZNICI DVOJNOG ISKAZIVANJA

Obveznici koji imaju obvezu dvojnog iskazivanja cijena u kunama i eurima prema potrošačima su: poslovni subjekti, kreditne institucije, kreditne unije, institucije za platni promet, institucija za elektronički novac, Hrvatska banka za obnovu i razvitak i pružatelj financijskih usluga.

Poslovni subjekt dužan je u razdoblju dvojnog iskazivanja cijena dvojno iskazati cijenu robe i usluge na jasan, čitljiv, vidljiv i lako uočljiv način u euru i kuni uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz ovoga Zakona:

 • u poslovnim prostorijama na prodajnom mjestu ili na robi odnosno na cjenicima ako se radi o uslugama,
 • na internetskoj stranici,
 • u obavijestima koje se potrošaču daju prije ili tijekom sklapanja ugovora izvan poslovnih i ugovora na daljinu,
 • u ponudi na trajnom mediju,
 • tijekom provođenja oglašavanja u bilo kojem obliku, kojim se nudi prodaja robe ili usluge
 • i putem drugih oblika iskazivanja cijena.

IZUZETI OD DVOJNOG ISKAZIVANJA

Obveza dvojnog iskazivanja cijene robe i usluge ne odnosi se na oglašavanje putem radijskih programa i glasovnih poruka u ostalim oblicima oglašavanja.

Poslovni subjekti izuzeti su od dvojnog iskazivanja cijena kada prodaju robu i pružaju usluge na neki od sljedećih načina:

 • putem automata,
 • na štandovima i klupama na tržnicama na malo,
 • na štandovima i klupama izvan tržnica na malo,
 • na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara i ustanova,
 • putem kioska,
 • pokretnom prodajom,
 • u proizvodnim objektima obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,
 • u proizvodnim objektima pravnih ili fizičkih osoba koje posjeduju povlasticu za akvakulturu ili povlasticu za uzgoj riba i drugih morskih organizama,
 • prigodnom prodajom na sajmovima, izložbama i slično,
 • u spremištima, trapilištima i slično koja prodaju poljoprivredni sadni materijal.

Također ne postoji obveza dvojnog iskazivanja cijena gdje bi dvojno iskazivanje uzrokovalo nerazmjerne troškove poslovnim subjektima, kao što su:

 • totemi benzinskih postaja, fiksni paneli i ostali fiksni stupovi s iskazanim cijenama i agregati te električne punionice,
 • TV
 • zasloni blagajni i samoposlužni uređaji za prodaju roba i usluga,
 • kuponi za popuste i kuponi u vrijednosti vraćene robe,
 • uređaji za samoočitavanje cijena u trgovini,
 • igre na sreću,
 • zabavne igre,
 • iznosi cijena na vagama i naljepnice s vaganom cijenom i
 • taksimetar ….. i dr za nas ne interesantne

POSLOVNI ODNOS IZMEĐU PRAVNIH OSOBA – NEMA OBVEZU DVOJNOG ISKAZIVANJA

U Zakonu o uvođenju eura nije navedena obveza da novčani iznosi koji su iskazani isključivo između pravnih osoba odnosno poduzetnika koji obavljaju gospodarsku djelatnosti (B2B), podliježu dvojnom ispisu cijena.

Temeljem navedenog se može zaključiti da račun ispostavljen drugom poduzetniku može biti do 1. siječnja 2023. samo u kunama, bez istodobnog iskaza u eurima. Nakon 1. siječnja 2023., račun mora biti u eurima bez iskazivanja u kunama.

Radi cjelovitosti napominjemo da ako se faktura izdaje krajnjem potrošaču, tada konačna cijena (ne svi artikli roba i usluga) mora biti informativna (dvostruka) u kunama i eurima, uključujući euro cente (tj. na dvije decimale). Svrha dvostrukog prikaza je informiranje i zaštita krajnjeg potrošača (građanina) od povećanja cijena s naslova konverzije kune u euro.

Nadležna tijela detaljno će nadzirati poštivanje obveze dvojnog iskazivanja cijena i po potrebi kažnjavati prekršitelje koji nemaju dvojno iskazane cijene ili koji ne primjenjuju fiksni tečaj konverzije na ispravan način (puni brojčani iznos). Naime, pri preračunavanju i dvojnom iskazivanju cijena nije dozvoljeno skraćivanje/zaokruživanje fiksnog tečaja konverzije, već se on mora primjenjivati u cijelosti, sa svih šest znamenki.

IZVJEŠTAJI ZA 2022.

Sva izvješća za 2022. i ranije godine, dostavljat će se u kunama, a izvješća za 2023. i nadalje u eurima. „Prijelazne evidencije i izvješća“, primjerice PDV obrazac za prosinac 2022., podnosit će se u kunama jer će se sukladno zakonskim rokovima podnositi u 1. mjesecu 2023., a odnosit se na razdoblje 2022. Isto će se primijeniti i na sve ostale obrasce koji će se predavati u 2023. godini – ako se odnose na razdoblje 2022. (PO-SD, PO-SD-Z, DOH, GFI POD, ZPP-DOH, PD, PD-IPO i sl.). S obzirom na to da postoje obrasci, koje sukladno poreznim propisima isplatitelji dostavljaju primateljima dohotka i odnose se za prethodnu godinu (2022.), isti se moraju dostavljati u kunama, npr. Obrazac Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku i uplaćenom porezu i prirezu po odbitku.

Ispravak porezne prijave/obrasca podnosi se u valuti u kojoj je dostavljen izvorno.

U izvještajima za 2023. – ako ti izvještaji sadržavaju i usporedne podatke za 2022. – podatci za 2022. radi bolje usporedivosti bit će preračunati iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije. Tako će bilanca za 2023. imati podatke za prethodnu i tekuću godinu izražene u eurima.

Svi knjigovodstveni podaci evidentirani u poslovnim knjigama (uključujući osnovna sredstva), sitni inventar, zalihe materijala, robe, proizvoda i nekretnine namijenjene prodaji) do 31. prosinca 2022. moraju biti iskazani u kunama, a od 1. siječnja 2023. u eurima.

Razlika pri preračunavanju zaključnih stavki iz kuna u eure u početnoj bilanci na dan 01.01.2023. teretit će pozitivne ili negativne tečajne razlike.

Nakon datuma uvođenja eura, odnosno konverzije, na dan 1. siječnja 2023., ostale valute preračunavat će se u euro prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji određuje Europska centralna banka.

Vezano uz podatke koji se šalju na fiskalizaciju, XML shema neće se mijenjati te će se podaci za razdoblje zaključno s 31. prosincem 2022. dostavljati u kunama, a od 1. siječnja 2023. godine u eurima. Tijekom razdoblja dvojnog optjecaja, izdani računi se fiskaliziraju u euru.

Comments are disabled.