Udruga poslodavaca graditeljstva (HUP-UPG) i Sindikat graditeljstva Hrvatske (SGH) sklopili su dana 20.2.2024. Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015. godine) – sedme izmjene i dopune (Nar. nov., br. 29/24) od kojeg dana odredbe istog stupaju na snagu i primjenjuju se. Nakon potpisivanja Sedmih izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora utvrđen je i objavljen Pročišćeni tekst Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (Nar. nov., br. 29/24). Kao i kod svakih novih izmjena KU za graditeljstvo najviše pažnje se posvećuje novim iznosima plaće za svaki tarifni stav – pa je tako važno napomenuti da se novi iznosi plaća primjenjuju od 1. travnja 2024., odnosno od isplate plaće u svibnju. Obzirom da još uvijek nije donesena odluka o proširenju primjene ovih izmjena i dopuna na sve subjekte u području F nacionalne klasifikacije djelatnosti, izgleda da će se novi tarifni stavovi (i ostale izmjene) primjenjivati (za sada) samo za osobe koje su sklopile KU te sve sve osobe koje su u vrijeme njegovog sklapanja bile ili su naknadno postale članovi udruge koja je sklopila kolektivni ugovor.

Minimalne bruto plaće tako rastu do 15%, ovisno o grupi složenosti poslova:

Druga promjena koja se uvodi jest pravo Sindikata tražiti od svakog poslodavca kojeg obvezuje proširena primjena Kolektivnog ugovora (zanimljivo jer još nije proširena primjena), podatke o broju i strukturi zaposlenih po poslovima/ radnim mjestima i pripadajućoj visini osnovne plaće u svakoj grupi složenosti iz Tarifnih stavova. Poslodavac je tako u obvezi na pisani zahtjev Sindikata, u roku od 15 dana, na obrascu koji je sastavni dio te se nalazi u Prilogu 3. Sedmih izmjena i dopuna, dostaviti tražene podatke. Prikupljene podatke o poslodavcima Sindikat je dužan koristiti ili komunicirati s trećima isključivo radi ostvarivanja ciljeva kontrole primjene Kolektivnog ugovora. U vezi s time Sindikat također može podnijeti pisani zahtjev poslodavcu da u roku od 15 dana omogući sindikalnim predstavnicima pristup radnicima na radnim mjestima, a sve s ciljem dobivanja točnih podataka o visini plaće i načinu njena obračuna neposredno od radnika.

Ako poslodavac ne postupi u skladu sa svojim obvezama Sindikat može, uz prethodnu obavijest Zajedničkom povjerenstvu za tumačenje KU, podnijeti prijavu inspekciji rada radi provođenja inspekcijskog nadzora.

Vidjet ćemo da li će tijekom travnja biti donesena odluka o proširenju primjene sedmih izmjena i dopuna, i da li će se onda iznimno primjena tarifinih stavova proširiti retroaktivno na sve poslodavce u području graditeljstva . Svakako ćemo pratiti ovu tematiku i pravovremeno obavijestiti o donošenju odluke o proširenju primjene koja bi utjecala na sve poslodavce u području graditeljstva.

Comments are disabled.