Hrvatski zavod za zapošljavanje i u 2023. godini nastavlja s aktivnom politikom zapošljavanja, a jedan od načina na koji nastoje aktivirati nezaposlene osobe jest potporom za samozapošljavanje. Prijave se primaju do 30. rujna 2023. godine, odnosno do utroška planiranih sredstava. Potpore su osmišljene kao pomoć prilikom pokretanja poslovanja ili preuzimanja drugog poslovnog subjekta te pokrivanja početnih troškova rada nezaposlenim osobama. Ove potpore zanimljive su brojnim nezaposlenim osobama koje nastoje pokrenuti svoj “business”, ali prije same prijave važno je znati koji su uvjeti za korištenje ovih potpora i njihovi ciljevi kako se osobe ne bi pronašle u situaciji u kojoj moraju vratiti iznos potpore državi zbog nenamjenskog trošenja potpore ili neuspješnog poslovanja.

Ove godine potpora maksimalno iznosi 27.000,00 eura. Navedeni iznos može se osigurati korištenjem 5.000,00 eura dodatnih sredstava za ulaganje u digitalna i zelena radna mjesta te 7.000,00 eura kroz mjeru “Biram Hrvatsku”. Maksimalan iznos bez korištenja dodatnih sredstava iznosi 15.000,00 eura.

Potpora za samozapošljavanje

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za tri skupine korisnika. Navedeni iznosi predstavljaju najveći iznos naknade koji je moguće ostvariti, a konačni iznos potpore temeljit će se na procjeni temeljem poslovnog plana i troškovnika. Naknadne izmjene troškovnika nakon potpisa ugovora o dodjeli potpore nisu prihvatljivi. Također je važno napomenuti da u 2023. više nije dozvoljeno udruživanje korisnika.

1. Skupina – do 15.000,00 EUR

  • (C) prerađivačka industrija (odjeljci 25 – 33)
  • (F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)

2.Skupina – do 10.000,00 EUR

  • (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 24)
  • (J) Informacije i komunikacije

3.Skupina – do 7.000,00 EUR

  • (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
  • (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
  • (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
  • (H) Prijevoz i skladištenje
  • (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
  • (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
  • (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
  • (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
  • (P) Obrazovanje
  • (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
  • (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

Prihvatljivi troškovi potpore za samozapošljavanje u 2023. godini

 1. Fiksni iznosje unaprijed određen za početne troškove osnivanja i registracije poslovnog subjekta, troškove rada podnositelja zahtjeva kao jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja (trošak knjigovodstva, zakup poslovnog prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi, troškovi sitnog inventara, troškovi izrade mrežne stranice,  oglašavanja i slično). Dodjeljuje se u iznosu od 000 eura.
 2. Varijabilni iznosrazlikovat će se ovisno o registriranoj djelatnosti za koju se dodjeljuje potpora. (Trošak PDV-a iskazan na računima, kao i ostali troškovi koji se nalaze na popisu prihvatljivih troškova ne mogu se financirati kroz varijabilni iznos potpore.
 3. Prihvatljivi troškovimogu se razvrstati u 4 kategorije:

         -kupnja nove opreme neophodne za obavljanje djelatnosti koja se koristi u vremenu dužem od jedne godine (npr. razni strojevi, , alati, informatička oprema i dr.)
-kupnja ili zakup licenciranih IT programa
-kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti)
-kupnja franšiza

Koji su uvjeti kako bi troškovi bili prihvatljivi?

 • Nužni za izvođenje aktivnosti navedenih u poslovnom planu
 • Moraju odgovarati realnim tržišnim cijenama
 • Moraju biti evidentirani na računu poslovnih subjekta u poreznoj ili računovodstvenoj dokumentaciji, dokumenatima kojima se dokazuju navedeni troškovi Zavod u svrhu utvrđivanja osnovanosti stavki iz troškovnika može od podnositelja zahtjeva zatražiti dodatnu dokumentaciju (npr. dokaze o istraživanju tržišta i sl.)

Osobe koje ne mogu ostvariti potporu

 • Podnositelji zahtjeva čiji su privatni računi blokirani, odnosno koji u očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje imaju registrirane neizvršene osnove za plaćanje, te imaju pokrenut jednostavni postupak stečaja potrošača.
 • Podnositelji zahtjeva čiji je prethodni poslovni subjekt prestao obavljati djelatnost ili su prestali biti vlasnici istog unazad 24 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.
 • Podnositelji zahtjeva kojima je prethodni radni odnos prestao osobno uvjetovanim otkazom, u istoj ili sličnoj djelatnosti za koju traže potporu, ukoliko u međuvremenu nisu postali dugotrajno nezaposlene osobe ili radno neaktivne dulje od 12 mjeseci. Pod dugotrajnom nezaposlenošću smatra se da je osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja Zavoda dulje od 12 mjeseci.
 • Podnositelji zahtjeva koji su već jednom koristili potporu za samozapošljavanje (bez obzira koliko je vremena prošlo od tada)
 • Podnositeljima zahtjeva koji planiraju preuzeti poslovni subjekt koji je već jednom bio korisnik potpore za samozapošljavanje bez obzira na godinu dodjele potpore.
 • Podnositelji zahtjeva koji od člana obitelji namjeravaju preuzeti postojeći poslovni subjekt ili preuzeti poslovanje postojećeg poslovnog subjekta tako što će ga unijeti kao ulog u novi poslovni subjekt.

Obveze korisnika potpore za samozapošljavanje

 • 24 mjeseca održati poslovanje i zaposlenost u poslovnom subjektu kojemu je dodijeljena potpora.
 • Namjenski utrošiti varijabilni iznos potpore tijekom prve godine ugovornog razdoblja u skladu s troškovnikom.
 • Ostvariti ukupni promet od obavljanja djelatnosti u razdoblju od 24 mjeseca od prijave u HZMO u iznosu od minimalno 50%dodijeljenog iznosa potpore.
 • Najkasnije do zadnjeg dana prvog 12-mjesečnog ugovornog razdoblja dostaviti i potvrdu Porezne uprave o stanju nepodmirenih obveza po osnovi javnih davanja bez iskazanih dugovanja po osnovi doprinosa.
 • Po isteku ugovornog razdoblja, a najkasnije 30 dana od isteka, dostaviti drugu potvrdu Porezne uprave o stanju nepodmirenih obveza po osnovi javnih davanja bez iskazanih dugovanja po osnovi doprinosa.
 • Svaki trošak mora biti potkrijepljen dokazom u obliku dokumenata (računi i izvodi, fotodokumentacija, razne potvrde i sl.). Upravo zato je važno da poduzetnici vode urednu evidenciju poslovanja.
 • Način dokazivanja ostvarenog prometa ovisi o tome je li poduzetnik obveznik poreza na dohodak ili dobit te o načinu plaćanja, a vrši se predajom propisanih knjigovodstvenih obrazaca.

Što se događa u slučaju nepoštivanja navedenih obveza?

 • Od ukupno isplaćenog varijabilnog dijela potpore, korisnik potrebe mora vratiti onaj dio sredstava za koja nisu dostavljeni dokazi o namjenskom utrošku prema odobrenom troškovniku ili dokazi nisu prihvatljivi (nastali ili plaćeni izvan propisanog roka)uvećano za zakonsku zateznu kamatu.
 • U slučaju prestanka obavljanja djelatnosti poslovnog subjekta i odjave korisnika potpore kao zaposlenog iz HZMO baze s osnove radnog odnosa prije isteka 24-mjesečnog razdoblja ili prijave korisnika potpore kao zaposlenog na nepuno radno vrijeme, korisnik potpore vraća isplaćena sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu na sljedeći način:
  1. ukoliko je kršenje navedenih obveza nastalo u prvom 12-mjesečnom razdoblju, vraća ukupno isplaćeni iznos potpore,
  2. ukoliko je kršenje navedenih obveza nastalo u drugom 12-mjesečnom razdoblju, vraća ukupni iznos varijabilnog dijela potpore i 50% fiksnog iznosa isplaćene potpore.

Potpore za samozapošljavanje – zeleno/digitalno

Poslodavci koji planiraju aplicirati na potpore koje su namijenjene zelenim djelatnostima moraju zadovoljiti kriterijima poslovanja unutar područja „zelenih“ djelatnosti. U ovom djelu ukratko objašnjavamo na što se to točno odnosi i u kojim djelatnostima se može aplicirati.

 1. Skupinado 20.000,00 EUR
 • (C) prerađivačka industrija (odjeljci 25 – 33)
 • (F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)
 1. Skupinado 15.000,00 EUR
 • (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 24)
 • (J) Informacije i komunikacije
 1. Skupina do 10.000,00 EUR
 • (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
 • (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
 • (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
 • (H) Prijevoz i skladištenje
 • (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
 • (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
 • (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 • (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
 • (P) Obrazovanje – (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
 • (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

Zelena radna mjesta?

 • Radna mjesta u gospodarskim subjektima koji proizvode zelene proizvode i/ili pružaju zelene usluge odnosno koji se bave okolišno održivom djelatnošću.
 • Oni subjekti koji svojom djelatnošću znatno doprinose jednom ili više okolišnih ciljeva (ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba na njih, održiva uporaba i zaštita vodnih i morskih resursa, prijelaz na kružno gospodarstvom sprječavanje i kontrola onečišćenja, obnova i zaštita bioraznolikosti…) na način kako su utvrđeni u Uredbi (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja, a da pritom ne nanose štetu drugim okolišnim ciljevima.
 • Zelenim radnim mjestima smatrat će se i ona radna mjesta koja se izravno odnose na procjenu usklađenosti s okolišnim standardima i provedbu okolišnih propisa/standarda, osiguravaju obrazovanje i obuku vezano uz zelene tehnologije i prakse te povećavaju opću razinu svijesti javnosti o pitanjima okoliša.

Kriteriji za određivanje područja zelenih proizvoda i usluga su sljedeći:

 1. Energija iz obnovljivih izvora
 2. Energetska učinkovitost
 3. Smanjenje i uklanjanje onečišćenja, smanjenje stakleničkih plinova te recikliranje i ponovna uporaba
 4. Održivo upravljanje i očuvanje prirodnih resursa
 5. Usklađenost s okolišnim standardima, obrazovanje te podizanje svijesti šire javnosti

 Što spada pod zelene proizvode i usluge?

 • Usluge obnove rudnika,
 • Usluge prikupljanja drenažnih voda radi sprječavanja onečišćenja podzemnih voda,
 • instrumenti, strojevi i uređaji za analizu onečišćujućih tvari, filtriranje ili pročišćavanje plinova i tekućina,
 • cijevi za uređaje za pročišćavanje otpadnih voda te za vodno gospodarstvo,
 • vreće i vrećice kojima se zamjenjuju plastične vrećice; kante, kutije, spremnici i ostale posude za skladištenje i prijevoz otpada; ploče, blokovi i slični predmeti od biljnih vlakana, slame ili drvnog otpada, spojeni mineralnim vezivima; palionice i strojevi za obradu otpada (npr. koji se upotrebljavaju na odlagalištima)…

 

Biram Hrvatsku – preseljenje unutar Hrvatske i povratak u Hrvatsku

-Cilj ove mjere, čije je trajanje 24 mjeseca, osnaženje je gospodarske aktivnosti i raspona djelatnosti na širem dijelu RH (posebno u gospodarski slabije razvijenim i demografski oslabljenim područjima – ruralna područja Slavonije, zaleđe dalmatinskih županija, Banovina, Lika, Gorski kotar, otoci…) te poticanje povratka aktivnog radnog stanovništva iz država EGP i Švicarske Konfederacije.

Ciljane skupine

 1. Hrvatski državljani povratnici u dobi do 60 godina iz država EGP-a i ostalih navedenih država neovisno o razini obrazovanja koji su radili najmanje 12 mjeseci u posljednja 24 mjeseca u državama EGP-a i ostalim navedenim državama ili bili uključeni u redovito obrazovanje i koji su se po povratku prijavili u evidenciju nezaposlenih i samozapošljavaju se kroz mjeru potpora za samozapošljavanje u 2023. godini.
 2. Korisnici potpore za samozapošljavanje u 2023. godini, registrirani na području indeksa razvijenosti I, II, III i IV, a koji su izvršili promjenu prebivališta na način da su se preselili iz područja indeksa razvijenosti VII i VIII u područje indeksa razvijenosti I, II, III i IV, a sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, br. 132/17).

Visina subvencije

 • Za osobe iz 1. ciljane skupine: 7.000,00 eura.
 • Za osobe iz 2. ciljane skupine: 3.500 eura.

Obveze korisnika

 • Podnositelji zahtjeva iz ciljane skupine 1. obvezni su izvršiti promjenu prebivališta nakon 01.01.2022., a do podnošenja zahtjeva za potpori male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja i dostaviti potvrdu o prebivalištu.
 • Podnositelji zahtjeva iz ciljane skupine 1. sa prijavljenim boravištem u državama EGP-a i ostalim navedenim državama obvezni su izvršiti odjavu boravišta u državama EGP-a i ostalim navedenim državama nakon 01.01.2022., a do podnošenja zahtjeva za potporu male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja i dostaviti potvrdu o odjavi boravišta.
 • Podnositelji zahtjeva iz ciljane skupine 1. obvezni su dostaviti PD U1 obrazac ili Izjavu, ugovor o radu i ostale dokaze iz kojih se može utvrditi da osoba ima 12 mjeseci radnog iskustva ili da je bila uključena u redovno obrazovanje u državama EGP-a i ostalim navedenim državama.
 • Podnositelji zahtjeva iz ciljane skupine 2. obvezni su izvršiti promjenu prebivališta nakon 01.01.2022., a najkasnije u roku od 30 dana od potpisa ugovora o dodjeli potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja i dostaviti potvrdu o prebivalištu.
 • Sklopiti ugovor o dodjeli potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja u 2022. godini i biti u statusu osiguranika u sustavu mirovinskog osiguranja u punom radnom vremenu, u poslovnom subjektu u kojem se samozapošljava u najkraćem trajanju od 24 mjeseca.
 • U slučaju raskida ugovora o dodjeli potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja prije isteka ugovorenog razdoblja od 24 mjeseca, korisnik je dužan izvršiti povrat sredstava uvećan za zakonske zatezne kamate tekuće od dana isplate.
 • Ukoliko se osoba preseli iz područja na temelju čega su dodijeljena sredstva potpore Biram Hrvatsku, a prije isteka 24 mjeseca, korisnik je u obvezi vratiti sva isplaćena sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu.

Dodatno

 • Ugovorom o dodjeli potpore utvrđuju se međusobna prava i obveze ugovornih strana.
 • Hrvatski državljani povratnici iz zemalja EGP moraju imati odjavljeno prebivalište u RH najmanje 12 mjeseci prije povratka u RH.
 • Osobe iz obje skupine mogu koristiti potpore za samozapošljavanje prema Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenja mjera u 2023. godini
 • Za datum povratka uzima se datum prijave prebivalište, a koji ne može biti prije 01.01.2022. godine.

Comments are disabled.