Paušalni obrt predstavlja vrstu poslovnog subjekta koji je zapravo klasičan obrt, ali se njegovo oporezivanje vrši paušalno. Tako da se razlika između klasičnog i paušalnog obrta očituje u poreznom aspektu.

Mnogi se odlučuju za otvaranje paušalnog obrta zbog niskih poreznih obaveza i minimalne administracije. Tako paušalni obrtnici nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga, već samo knjige prometa. U nastavku članka pročitajte više o paušalnom obrtu, a sve u skladu s informacijama pruženim od strane Porezne uprave.

Koji se obrtnici mogu odlučiti plaćati porez u paušalnom iznosu?

Sve fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obrta prema posebnom propisu, bez obzira na broj zaposlenih uz zadovoljenje uvjeta:

 • da nisu upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost
 • i da primici nisu veći od 40.000,00 eura  (iznos za obvezni ulazak u sustav PDV-a)

Napomena* – djelatnosti slobodnih zanimanja (primjerice: zdravstveni djelatnici, veterinari, sportaši, odvjetnici) ne mogu dohodak i porez na dohodak utvrđivati u paušalnom iznosu već vođenjem poslovnih knjiga

Rok za prijavu:

 • novi porezni obveznici – po primitku Rješenja o upisu obrta u Obrtni registar potrebno je u roku od 8 dana javiti se nadležnoj ispostavi Porezne uprave radi upisa u registar poreznih obveznika (RPO)  (Obrazac RPO)  i odabira načina oporezivanja,​

 • postojeći porezni obveznici – kod promjene načina oporezivanja (prelazak s vođenja poslovnih knjiga na paušalno oporezivanje) potrebno je podnijeti zahtjev (Obrazac RPO) nadležnoj ispostavi Porezne uprave do kraja tekuće godine za iduću godinu, a najkasnije 15 dana po isteku kalendarske godine. Uz zahtjev je potrebno dostaviti izvadak iz poslovnih knjiga na (Obrascu P-PPI) te ukupan pregled svote tražbine na temelju izdanih računa (Obrazac TO).

Kako se utvrđuje i plaća paušalni porez?

 • Paušalni obrtnici porez plaćaju tromjesečno tj. najkasnije do svakog posljednjeg dana tromjesečja – 31.3., 31.6., 30.9. i 31.12.
 • Iznos poreza ovisi o razredu zarade u kojem se taj obrt nalazi tj. visina razreda ovisi o tome kolika su primanja obrta – a što je veća godišnja zarada, to je i veći iznos poreza koji paušalni obrtnik mora platiti obzirom da se iznos paušalnog poreza na dohodak utvrđuje na godišnji paušalni dohodak.
 • Primjenom porezne stope od 12% na godišnji paušalni dohodak koji je ujedno i godišnja porezna osnovica za utvrđivanje godišnjeg paušalnog poreza utvrđuje se godišnji paušalni porez na dohodak
 • Mjesečni paušalni porez na dohodak utvrđuje se na način da se godišnji paušalni porez na dohodak podijeli na dvanaest mjeseci odnosno na razmjeran broj mjeseci poreznog razdoblja u kojima porezni obveznik obavlja samostalnu djelatnost

Na samom početku obavljanja djelatnosti paušalisti samostalno procjenjuju iznos primitaka od obrta za tu godinu i u skladu s tom procjenom Porezna uprava rješenjem utvrđuje godišnji paušalni dohodak i poreznu obvezu. Paušalist je u obvezi do 15. siječnja tekuće godine dostaviti Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak (Obrazac PO-​SD) u kojem iskazuje primitke i utvrđuje dohodak i porez. U skladu s tim izvješćem utvrđuje se da li postoji razlika između uplaćenog paušalnog poreza i njegove obveze. Moguća su 3 scenarija:

 1. Procijenjen iznos primitaka je manji od stvarno ostvarenih primitaka pa je paušalist u obvezi doplate paušalnog poreza
 2. Procijenjen iznos primitaka jednak je stvarnim primitcima pa je uplaćen odgovarajući iznos paušalnog poreza.
 3. Procijenjen iznos primitaka je veći od stvarno ostvarenih primitaka pa je paušalist u preplati paušalnog poreza i u skladu s time može zatražiti povrat preplaćenog iznosa

Porezni obveznik koji obavlja djelatnosti iz članka 5. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19, 144/20) dužan je dodatno dostaviti i Obračun članarine turističkoj zajednici (Obrazac TZ1).​

Plaćanje doprinosa

 • Kada je fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost osigurana isključivo po osnovi paušalne djelatnosti koju obavlja kroz obrt, obveznik je plaćanja mjesečnih iznosa doprinosa čiju visinu rješenjem utvrđuje Porezna uprava.
 • Napomena* – umirovljenik koji obavlja drugu djelatnost (domaću radinost, sporedno zanimanje) i prema toj djelatnosti utvrđuje dohodak i porez na dohodak u paušalnom iznosu, nije obveznik doprinosa uz uvjet da je zadržao status umirovljenika i tijekom razdoblja u kojem obavlja tu drugu djelatnost
MJESEČNI IZNOS OSNOVICE I OBVEZNIH DOPRINOSA U 2024. GODINI ​
​ ​
MJESEČNA OSNOVICAMO I. STUP 15%MO II. STUP 5%ZO 16,5%
624,00 eura93,60 eura31,20 eura102,96 eura
GODIŠNJA OBVEZA DOPRINOSA1.123,20 eura374,40 eura1.235,52 eura

 

 • Kada je fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost istodobno osigurana po osnovi radnog odnosa, obavljanje samostalne djelatnosti smatra se drugom djelatnošću pa je obveznik plaćanja doprinosa po osnovi druge djelatnosti
 • Osnovica za obračun doprinosa je utvrđeni paušalni dohodak u toj godini.
UKUPNI GODIŠNJI PRIMICI OD OBRTAGODIŠNJA POREZNA OSNOVICAGODIŠNJI PAUŠALNI POREZ NA DOHODAK (10 % – plaća se tromjesečno)GODIŠNJA OBVEZA

MO I. stup

7,5%

GODIŠNJA OBVEZA

MO II. Stup

2,5%

GODIŠNJA OBVEZA

ZO

7,5%

Od 0,00 –​ 11.300,00 eura1.695,00 eura169,50 eura127,13 eura42,38 eura 127,13 eura
Od 11.300,00 – 15.300,00 eura2.295,00 eura229,50 eura172,13 eura57,38 eura172,13 eura
Od 15.300,00  – 19.000,00 eura2.985,00 eura298,50 eura223,88 eura74,63 eura223,88 eura
Od 19.900,00 – 30.600,00 eura4.590,00 eura459,00 eura344,25 eura114,75 eura344,25 eura
Od 30.600,00 – 40.000,00 eura6.000,00 eura600,00 eura450,00 eura150,00 eura450,00 eura

Privremena obustava obavljanja djelatnosti 

 • Prijavljuje se nadležnom Uredu državne uprave (odnosno Gradskom uredu za gospodarstvo Grada Zagreba) te nadležnoj ispostavi Porezne uprave
 • Godišnji paušalni dohodak i obveza poreza utvrđuje se razmjerno broju mjeseci u kojima se obavljala djelatnost
 • Za vrijeme privremene obustave obavljanja djelatnosti, ne postoji obveza plaćanja doprinosa ako se radi o drugoj djelatnosti
 • Ako je porezni obveznik osiguran po osnovi obavljanja djelatnosti paušalnog obrta i za vrijeme privremene obustave obavljanja djelatnosti i dalje postoji obveza plaćanja doprinosa.

Obveze obrtnika paušalista

 • svakodnevno vođenje Knjige prometa (Obrazac KPR) → evidencija u koju se na kraju svakog radnog dana upisuju primici naplaćeni u gotovini i bezgotovinskim putem,
 • tromjesečno plaćanje predujma poreza na dohodak  → do posljednjeg dana svakog tromjesečja,
 • podnošenje Izvješća o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak (Obrazac​ ​PO-SD​) i Obračun članarine turističkoj zajednici (Obrazac TZ1) → istekom godine – do 15. siječnja,
 • izdavanje računa uz provedbu fiskalizacije za svaki račun naplaćen u sredstvima koji se smatraju gotovinom, više o fiskalizaciji možete pronaći ovdje,
 • obvezno pridržavanje odredbi o blagajničkom maksimumu,
 • plaćanje komorskog doprinosa,
 • plaćanje obveze doprinosa za obvezna osiguranja po osnovi obavljanja obrtničke djelatnosti do 15. dana u  mjesecu za prethodni mjesec, a ako se radi o drugoj djelatnosti obveza dospijeva u roku od 15 dana od primitka rješenja o utvrđenoj obvezi doprinosa i
 • ako zapošljava radnike obvezno je obračunavanja, obustavljanja i plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje iz plaće radnika, a kao poslodavac obveznik je obračunavanja i plaćanja propisanih doprinosa za obvezna osiguranja na plaću radnika.

 

 

Comments are disabled.