Grad Rijeka objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija iz Općeg programa mjera poticanja poduzetništva na području grada Rijeke.

Grad Rijeka dodjeluje do 75.000,00 kuna malim poduzetnicima i to za mjere:

  • Subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa
  • Subvencioniranje izgradnje brenda proizvoda i/ili usluga
  • Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata
  • Subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje
  • Subvencioniranje nabave i ugradnja strojeva i opreme
  • Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika
  • Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije
  • Subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika

Korisnici sredstava su subjekti malog gospodarstva, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem, odnosno prebivalištem, na području grada Rijeke, te udruge čija je svrha promicanje gospodarskih interesa članica klastera, koje imaju sjedište na području grada Rijeke te koju posluju pozitivno.

Za provedbu ovog Javnog poziva u Proračunu Grada Rijeke za 2022. godinu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 2.500.000,00 kuna. Iznos sredstava od 100.000,00 kuna namjenjen je za provedbu mjere ” Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata”, dok je 2.400.000,00 kuna namjenjeno za provedbu ostalih osam mjera Javnog poziva.

Troškovi se priznaju ako su nastali od 13. rujna 2021. godine do podnošenja prijave na Javni poziv.

Nepovratne subvencije neće se dodjeliti gospodarskim subjektima nad kojima je otvoren stečajni postupak ili predstečajna nagodba, koji se nalaze u postupku likvidacije te onima koji su obustavili poslovnu djelatnost, također i onima koji imaju dospjeli dug s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako im je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

Više informacija možete pogledati na sljedećem linku: https://gov.rijeka.hr/UserDocsImages/dokumenti/Poduzetni%C5%A1tvo/Subvencije_prilozi/Javni%20poziv_2022.pdf?vel=494678&vel=494678

Comments are disabled.